Regulamin

Regulamin sklepu§ 1 Postanowienia ogólne i kontakt ze sklepem

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w sklepie internetowym dostępnym pod adresem sklep.herbatint.pl , prowadzonym przez "LAURUS" SANOJCA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą 35-326 RZESZÓW ul.Rejtana 53a, NIP: 8133826051.

Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane kontaktowe Sprzedającego:

1. Adres pocztowy: 35-326 RZESZÓW ul.Rejtana 53a

2. Adres poczty elektronicznej: biuro@herbatint.pl

3. Numery telefonów: 178642234, 602760141

4. Numer rachunku bankowego: 29 1020 4405 0000 2602 0591 0924

5. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Kupujący może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach/godzinach: pon-pt 8.00 - 16.00.

 

§ 2 Definicje i zakres obowiązywania regulaminu

 

 1. Regulamin jest obowiązujący dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego https://sklep.herbatint.pl

 2. Sklep prowadzony jest w celu sprzedaży prezentowanych w nim Produktów. Informacje o prezentowanych Produktach, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

 3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktu na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem Produktu (np. kolor). Opakowania produktów mogą różnić się od siebie w zależności od partii.

 4. Każdorazowo, gdy w Regulaminie użyte są poniższe terminy, należy przez nie rozumieć:

  1. Kupujący – osoba fizyczna w tym, w szczególności konsument (w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), tj. osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Sklep Internetowy.

  2. Konsument – (w rozumieniu przepisu art. 22 Kodeksu cywilnego) osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  3. Przedsiębiorca – (w rozumieniu przepisu art. 43 Kodeksu cywilnego) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

  4. Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną https://sklep.herbatint.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić od Sprzedawcy Towar.

  5. Sprzedający – podmiot wskazany w § 1, prowadzący działalność zarobkową lub zawodową proponujący sprzedaż za pomocą Sklepu Internetowego.

  6. Towar – rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot obrotu pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem.

  7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość przez Kupującego ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  8. Konto Klienta – indywidualny panel uruchomiony przez Sprzedającego dla każdego Kupującego, po dokonaniu przez Kupującego rejestracji w ramach usługi prowadzenia Konta Klienta.

  9. Koszyk – element Sklepu Internetowego, który służy do weryfikacji przez Kupującego wybranych towarów, umożliwiający modyfikację wyboru i danych

  10. Formularz Zamówienia – usługa dostępna w Sklepie Internetowym, na podstawie której Klupujący dokonuje zakupu, poprzez dodanie Towaru do Koszyka, określając wybrane warunki Umowy Sprzedaży – w tym sposób płatności i dostawy.

 

 

§ 4 Rejestracja i logowanie

1. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Kupującemu założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego.

 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego oraz złożenie zamówienia nie wymaga założenia Konta Klienta, jednakże każdorazowo wymagane jest podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

 

3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest darmowa i dobrowolna.

 

4. Kupujący ma możliwość w każdym momencie oraz bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta na podstawie wysłanego stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adresy podane w § 1 Regulaminu.

 

5. Dla dokonania rejestracji Konta Klient wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne.

 

 

 

§ 5 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z "LAURUS" SANOJCA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą 35-326 RZESZÓW ul.Rejtana 53a, NIP: 8133826051.

 2. Kupujący może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

 3. Podczas składania zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu, co przed finalizacją zamówienia potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiednie pola. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia jego finalizację i nabycie Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 4. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym może zostać dostarczony na terenie całego świata.

 5. Po poprawnym złożeniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie jednocześnie przyjmują zamówienie do realizacji.

 6. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego. Wiadomość mailowa zawiera oświadczenie Sprzedającego o otrzymaniu zamówienia i jego przyjęciu do realizacji.

 7. W efekcie złożenia zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Sprzedającego – dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Warunki umowy określa niniejszy regulamin.

 8. Kupujący, wybierając podczas składania zamówienia opcję płatności z góry obowiązany jest uiścić wskazaną cenę oraz koszty dostawy towaru w ciągu 2 dni roboczych od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku zapłaty we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

 9. Zakupiony Towar wysyłany jest wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

 

§ 6 Ceny towarów

1. Ceny towarów widoczne na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w PLN (polski złoty) i są cenami brutto, tj. zawierającymi określone prawem podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena wskazana w Koszyku, a więc w podsumowaniu zamówienia, w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.§ 7 Realizacja zamówienia

 

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi z początkiem pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone.

 2. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w przypadku gdy towar ma zostać dostarczony na adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wynosi 3 dni robocze licząc od dnia:

  1. w przypadku wybrania przy składaniu zamówienia przez Kupującego płatności za pobraniem tj . przy odbiorze zamówionego towaru – od dnia wysłania Kupującemu przez Sprzedającego wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,

  2. w przypadku wybrania przy składaniu zamówienia przez Kupującego płatności z góry kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

 1. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Kupującego oraz wskazać nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego – może on odstąpić od umowy.

 2. Realizacja zamówienia dokonywana jest stosownie do sposobu wskazanego w elektronicznym formularzu zamówienia przez Kupującego.

 3. Wskazane terminy dostawy mają charakter orientacyjny, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego za ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi, w szczególności do opóźnień wywołanych przez dostawców.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Kupującego będącego Konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego towaru bez podania przyczyny, poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w § 1 Regulaminu , w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przesyłki z towarem.

 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący, będący konsumentem powinien dokonać zwrotu towaru Sprzedającemu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu konieczne jest nadanie towaru przed upływem 14-dniowego terminu na adres wskazany w § 1 Regulaminu.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie wskaże inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 7. Sprzedający może wstrzymać zwrot płatności otrzymanych od Kupującego do momentu otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

 8. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem.

 9. Konsument odpowiada za każde zmniejszenie wartości zwracanego towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech i funkcjonowania rzeczy. Odpowiedzialność Konsumenta ma charakter odszkodowawczy. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.

 10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w Sklepie internetowym.

 

 

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

   1. Umową Sprzedaży objęte są produkty nowe. Na stronach Sklepu opisany jest szczegółowo stan i cechy każdego produktu.

   2. Sprzedający obowiązany jest do dostarczenia Kupującemu Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1740 ze zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

   3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedającego lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedającego na stronie Sklepu Internetowego. Zalecane jest, by w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności jej powstania, datę powstania, dane Kupującego składającego reklamację, oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru.

   4. Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

    1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady

dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których

zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji

Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji

i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

    1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu

wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedającym.

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania

mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a

Sprzedawcą.

 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

 • Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmianą rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i z Dyrektywą 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Łącze elektroniczne do platformy ODR znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

    1. korzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca w każdej indywidualnej sprawie będzie osobno wyrażał zgodę, bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

 

§ Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest "LAURUS" SANOJCA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą 35-326 RZESZÓW ul.Rejtana 53a, NIP: 8133826051 („Administrator”).

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, , a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta oraz złożenie i realizację zamówienia.

 3. Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe na potrzeby:

 • prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży towarów oraz ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje odmową zawarcia umowy;

 • do marketingu towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego w przypadku udzielenia odpowiedniej zgody (rozumianej jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – SMS, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.)

 1. Kupujący ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

 2. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta Sklepu Internetowego zgody.

 3. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności i Plików Cookies.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 02.02.2022 r. i od tego momentu stosowany jest do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący bedą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego . Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego, jak również w wyniku zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia sklepu internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym; a także zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Sprzedającego. 

 3. Zmiany w regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.